سی تی اسکن شماره او۲ بیمارستان ولیعصر اراک

  • اجرای سرکوبی 250 مترمربع
  • اجرای درب های لولایی سربی
  • اجرای درب های ریلی سربی( ۲ دستگاه)
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه