بیمارستان قرچک ورامین

  • اجرای پانل سربی پیش ساخته 200  مترمربع
  •  ارائه درب لولایی
  • ارائه درب ریلی
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه
  • انجام دوزیمتری