بیمارستان 220 تختخوابی ولیعصر ناجا

  • اجرای سر بکوبی 500 مترمربع
  • اجرای درب ریلی 
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه 
  • اجرای درب لولایی 20 متر مربع
  • انجام دوزیمتری