بیمارستان مرکزی نفت

  •  اجرای سریکویی 500 مترمربع
  • اجرای درب های لولایی سربی
  • اجرای درب های ریلی سربی (۲ دستگاه)
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه
  • انجام دوزیمتری