بیمارستان شهید بهشتی آبادان

  • متراژ سربکوبی 200 مترمربع
  • اجرای درب های لولایی سربی اجرای درب های ریلی سربی(۱ دستگاه)
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه