بیمارستان امام خمینی ارومیه

  •  اجرای پانل پیش ساخته سربی دیوار، سقف وکف 500 مترمربع
  • اجرای درب های لولایی سربی
  • اجرای درب های ریلی سربی (۴ دستگاه)
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه